Search

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA


1. Üldine
1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad T-särgi pood ja iga isiku suhtes, kes liitub T-särgi pood lojaalsusprogrammiga.

1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas T-särgi pood võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.

1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. T-särgi pood viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja T-särgi poel on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes liitub T-särgi pood lojaalsusprogrammiga.

2.2. Andmed – lojalsusprogrammiga liitumisega seoses T-särgi poele teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;

2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. T-särgi pood Andmete kaitse põhimõtted

3.1. T-särgi pood kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks T-särgi pood Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. T-särgi pood lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.

3.2. T-särgi pood peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

3.3. T-särgi pood töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. T-särgi pood volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine

4.1. T-särgi pood pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. T-särgi pood poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient T-Shirt Store Eestile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks T-särgi poele annab.

4.2. T-särgi pood kogub Andmeid järgmistel viisidel:

4.3. T-särgi pood saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses;

4.4. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks

5.1. Kliendi tuvastamiseks;

5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);

5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et T-särgi pood kasutab Andmeid:

6.1.1.Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;

6.1.2.Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).

6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, T-särgi poele nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).

6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. T-särgi pood viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest T-särgi poele e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab T-särgi pood Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:

6.4.1.Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;

6.4.2.Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;

6.4.3.Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;

6.4.4.Andmete edastamiseks T-särgi pood samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku;

6.5. T-särgi pood võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:

6.5.1.Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;

6.5.2.Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;

6.5.3.Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

6.5.4.Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil

8.1. Andmete vastutav töötleja on MG Disain OÜ (T-särgipoodi), registrikoodiga 14835346, aadressiga Pärnu mnt 24b, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020 II korrus

8.2. T-särgi pood võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on T-särgi pood partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes T-särgi pood poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning T-särgi poega selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Sendsmaily OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.

8.3. Volitatud isikuandmete töötlejad on AS Maksekeskus, Sendsmaily OÜ ja Outvio OÜ.

8.4 T-särgi pood volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel.

9. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

9.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:

9.1.1. Saada T-särgi poelt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;

9.1.2. Nõuda T-särgi pood Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

9.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;

9.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

9.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

10. T-särgi pood poole pöördumise võimalused

10.1. Klient saab pöörduda T-särgi pood poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes e-kirja teel aadressil info@tsargipood.ee.

PRIVAATSUSPOLIITIKA


1. Üldine
1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad T-särgi pood ja iga isiku suhtes, kes liitub T-särgi pood lojaalsusprogrammiga.

1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas T-särgi pood võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.

1.3. Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. T-särgi pood viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja T-särgi poel on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes liitub T-särgi pood lojaalsusprogrammiga.

2.2. Andmed – lojalsusprogrammiga liitumisega seoses T-särgi poele teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;

2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. T-särgi pood Andmete kaitse põhimõtted

3.1. T-särgi pood kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks T-särgi pood Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. T-särgi pood lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.

3.2. T-särgi pood peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

3.3. T-särgi pood töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. T-särgi pood volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine

4.1. T-särgi pood pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. T-särgi pood poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient T-Shirt Store Eestile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks T-särgi poele annab.

4.2. T-särgi pood kogub Andmeid järgmistel viisidel:

4.3. T-särgi pood saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses;

4.4. Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks

5.1. Kliendi tuvastamiseks;

5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);

5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et T-särgi pood kasutab Andmeid:

6.1.1.Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;

6.1.2.Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga).

6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, T-särgi poele nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).

6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. T-särgi pood viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest T-särgi poele e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab T-särgi pood Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:

6.4.1.Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;

6.4.2.Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;

6.4.3.Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;

6.4.4.Andmete edastamiseks T-särgi pood samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku;

6.5. T-särgi pood võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:

6.5.1.Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;

6.5.2.Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;

6.5.3.Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

6.5.4.Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil

8.1. Andmete vastutav töötleja on MG Disain OÜ (T-särgipoodi), registrikoodiga 14835346, aadressiga Pärnu mnt 24b, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020 II korrus

8.2. T-särgi pood võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on T-särgi pood partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes T-särgi pood poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning T-särgi poega selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Sendsmaily OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.

8.3. Volitatud isikuandmete töötlejad on AS Maksekeskus, Sendsmaily OÜ ja Outvio OÜ.

8.4 T-särgi pood volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel.

9. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

9.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:

9.1.1. Saada T-särgi poelt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;

9.1.2. Nõuda T-särgi pood Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

9.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;

9.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

9.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

10. T-särgi pood poole pöördumise võimalused

10.1. Klient saab pöörduda T-särgi pood poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes e-kirja teel aadressil info@tsargipood.ee.